March 26, 2023


Për hapja e va .ria.ntit om.ik ron në fund të nëntorit çoi në një valë mas ive i.nfe .ksion.esh në të gjithë botën e cila solli rikthimin e ras.teve të reja në shifra mjaft të larta.

Christian Drosten një v.ro log i famshëm gjerman ka parashikuar se si do të jetë ev.o.lucioni i Om…ik ro…nit në javët e ardhshme dhe e ardhmja e p.an demisë.

Vi.ro. log.u thekson fillimisht rëndësinë e fushatës së v.ak .sin.imit v r.us.i transmetohet pa kontroll përmes popu.llatës së pa v.ak s.inuar. Personat që nuk janë v.ak sin.uar nuk do të kishin asnjë mbroj.tje imunologjike për va.ri a.ntet e mëvonshme ndryshe nga një person i v.ak.si nuar plotësisht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *