June 9, 2023


Një p aralajmërim urgjent mbi mbajtjen e telefonave dhe ka rikuesave pranë është dh ënë pasi një ad oleshente vd iq tr agjikisht pasi e kapi k orrenti teksa flinte gjumë me telefonin e saj ce lular pranë.

V iktimë mbeti 17-vjeçarja Khorn Srey Pov, një përkthyese k ineze që punonte për k ompaninë e minierave të arit Sing Yon Kong Yik në pr ovincën Kratie, Kamboxhia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *