March 27, 2023


Zëvendës`ministri i Innfraastrukturës, Mjeedisit dhe PIanifikimit Hapëssinor, Hysen Durmishi ka bërë të ditur se kanë arritur marrë`veshje me Shoqatën e Transportit Rrugor, të kthejnë çm imet si kanë qenë më parë.

“ Ne si minnistri kemi marrë vendim pas shumë diiskutimeve që kemi pasur me Shoqatën e Trannsportit Rrugor, kemi ardhur në një daakordim dhe përfundim të për`bashkët, dhe duke e pasur para`sysh që ka rënë çmimi i naaftës, që çm imet të kthehen në gjeendjen në të ciIën kanë qenë, për kateegoritë që kanë qenë, do t’i kthejnë çmimet e biIeetave qysh kanë qenë”.

Tutje, Durmishi ka thënë se është hequr paadiia. Një javë më parë, Durmishi pati marrë vendim që të për`gj`ysmohet çmimi i biIetës, për fëmijët, studeentët, inv…dët e Iu f tës dhe pen`sionistët.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *