June 9, 2023


Grida Duma është një nga p olitkanet më të përfolura si nga je ta pr ofesionale ashtu edhe pr ivate. Para 2 vitesh ajo i ka dhënë fund ma rtesës së saj 22-vjeçare nga e cila ka dhe një djalë. E ftuar në emisionin “E diell” në T op Cha nn el ajo ka folur në lidhje me këtë temë si dhe për marr/ëdhënien e saj me të birin.

Duma tregon se djalit ka filluar t’i pë lqejë pa lestra dhe se nuk rri tërë kohës me iPad në dorë. Si çdo nënë, edhe Grida ka filluar ta p ërjetojë em ocionalisht rritjen e tij. “Më janë shtuar fr ikërat që po af rohen vitet që unë do të jem shumë më vetëm pa të”, ka rr ëfyer me s inqeritet ajo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *