June 8, 2023


Fa rmacisti u zemërua shumë dhe donte ta d ëbonte fëmijën e gj o rë, duke e qu ajtur ly pës pa e ditur hi storinë e tij. Një e re që e gjeti veten në fa rmaci e qo rtoi dhe e pyeti djalin se çf a rë kishte nd odhur.
Ai i tha se gjyshja e tij, e cila e kishte parë që fëmijë sepse i kishin i k ur pr indërit, ishte shumë e s ëmurë.

Ai i tha asaj se pa ilaçet ajo do të vd i ste dhe ai do të dë rgohej në një je timore. Këtë e ka d ëgjuar nga një shok i gjyshes së tij dhe ngaqë kishte fr i kë se mos e çonin në shtëpi, shkoi të kë rkonte il a çe për të ndihmuar gj yshen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *