March 22, 2023


Një baba la 17 lopë si tr ashëgimi për 3 djemtë e tij. Kur ai ndërroi jetë, djemtë hapën letrën e te stamentit. Në te stament shkruhej se babai kishte dëshirë që djali i madh të me rte gjysmën e 17 lopëve, djali i mesit duhet të merte një të tretën (1/3) e lopëve ndërsa i vogli duhet të mertë një të nëntën e tyre (1/9).

Ngaqë nuk është e mundur të pjesëtosh 17-tën me dy apo 17-tën me 3 apo 17-tën me 9, tre djemtë filluan të z ihen me njëritjetrin. Kështu, ata vendosën të shkojnë tek një burrë i zgju ar për të zgj idhur pr oblemin e tyre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *