June 8, 2023


Zb ardhet pasuria e pr esidenti Ilir Meta për vitin 2020. Gazeta “SOT” ka si guruar pranë In spektoratit të Larë të De klarimit dhe Kontrollit të Pa surive de klarimet për vitin 2020, ku bien në sy shumë el ementë.

Së pari familja pr esidenciale ka nisur të boshatisë llogaritë bankare. Nuk dihet se çfarë ka nd ikuar, nëse ishte fushata zgj edhore apo fr i ka nga dr ejtësia e re, por Monika Kryemadhi ka tërhequr nga llo garitë e saj ba nkare 39 mijë euro dhe 59 mijë paund.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *