June 9, 2023


Q ëndrimi i gjatë dhe i përqendruar para kamerës ka lodhur ga zetaren Nisida Tufa. Teksa ishte në tr ansmetim li ve duke p ërcjellë vizitën e kryeministrit të Spanjës në Tiranë, mo deratorja është k apur nga regjia duke u shtr i q ur.

Mos u më rzit Nisida, gjëra që ndodhin, s idomos në tr ansmetim d irekt. Ndërkohë që një tje t ër ep isod vi r al ndodhi po në këtë ekran pak ditë më parë. Gjatë një tr ansmetimi li ve në televizion mund të ndodhin shumë gjëra të si kletshme për një gazetar që pë rfundojnë të bëhen vi ra le.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *