March 18, 2023


I N S T A T në r aportin e fundit tregon se vetëm në q ershor të vitit 2022, numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në te rritorin shqiptar është 876.056. Ky numër është rritur me 45%, kr ahasuar me qe rshorin e vitit 2021.

Rritje ka patur edhe numri i shtetasve të vendeve anëtare të Bashkimit Europian, kryesisht Polonia, Gjermania, Italia dhe Spanja, që kanë zgj edhur të vi zitojnë Shqipërinë, e cila ka ndryshuar shumë duke u bërë një “Pe rlë e Ballkanit”. Fa ktoje, analizon rritjen e numrit të turistëve, kryesisht nga shtetet e BE, shumica e të cilave deri dje, e kon sideronin Shqipërinë një vend të p asigurt për të udh ëtuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *