March 22, 2023


Në listën e 33 dr ejtuesve të qeverive shqiptare, prej vitit 1912 deri më sot, Enver Hoxha ishte kryeministri i 22-të. Ai e mbajti këtë d etyrë nga 23 te tori 1944 deri më 19 ko rrik 1954, plot 9 vjet, 9 muaj e 26 ditë.

Në librin e tij “Hi storitë e 33 kryeministrave të Shqipërisë”, ga zetari dhe p edagogu Roland Qafoku i jep të nj ëjtën ha pësirë edhe d iktatorit shqiptar Enver Hoxha, si edhe drejtuesve të tjerë të shtetit shqiptar. Veçse ai e përdor shumë rra llë pë rcaktorin “d iktator”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *