June 8, 2023


Një aks ident i rëndë u r egjistrua dy ditë më parë në Girokastër, ku fa tkeqësisht mbeti i pl agosur rë ndë një 22-vjeçar, i id entifikuar si Franko Macellari. I riu u p ërplas nga një automjet, teksa ishte duke lëvizur me motor.

Aktualisht Franko është në gje ndje ko me dhe ka ne vojë për të gjithë shqiptarët. Në spi talin us htarak duhet gj ák, pasi gjendja e tij është shumë e rë ndë. Deri më tani, më sohet se nuk ka rë ndësi grupi i gj ákut, por duhet të dh urohet sa më shumë që të zë vendësohet në ba nkën e gj ákut.

Numri i nënës së Frankos është: 0683275877
Nd ihma e shqiptarëve do të jetë shumë e vl efshme, ashtu si për Ag ustinin, i cili u pë rplas nga go monia në Jalë. I riu është jashtë rr ezikut për j etën edhe fa lë nd ihmës së shqiptarëve që dh uruan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *