March 23, 2023


Gjithsesi ajo që duhet th eksuar për këto dy rajone është f akti që hotelet me çmime m esatare r elativisht të l arta kanë të përfshira paketa me mëngjes dhe darkë, duke ju stifikuar disi rritjen, por edhe duke t entuar që të bëhen të rheqëse për turistët, si një al ternativë ek onomike.

Çmimi mesatar i poshtëm për një dhomë dy she në periudhën e fundkorrikut apo gushtit lu hatet në 35 euro. Një vit më parë, ky çmim ishte 25 euro. Kjo rritje me thuajse 40% duket se lidhet më shumë sipas tu r-op eratorëve me rritjen e kërkesës sesa me ko stot. Hotelet luksoze në këtë zonë, ndërkohë kanë rritur çmimet me rreth 15% dhe një pjesë e tyre kanë të pë rfshirë edhe paketa ose vetëm mëngjes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *