March 24, 2023


Pa SH B A-të, Shqipëria nuk do të ek zistonte. Kështu be son Kryeministri Edi Rama. Në fjalën e mbajtur në c eremoninë me ra stin e 100-vjetorit të ma rrëdhënieve Shqipëri-SH B A, Rama nuk foli vetëm vetëm për pa rtneritetin str ategjik, rë ndësinë e tij në të ka luarën,

të tashmen e të ardhmen, por thumboi edhe ak tualitetin po litik në vend, duke sh ënjestruar ku ndërshtarët.
Në prani të Amb asadores amerikane Yuri Kim, Rama sf idoi Berishën dhe Metën, duke thënë se nuk ka burrë që të thotë atë që mendon për Amerikën, se i dridhen gj unjët nga Dr ejtësia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *