March 23, 2023


Ak tori i njohur Florjan Binaj përmes një re agimi të gjatë në rrj e tet so ciale ka kërkuar re a gim nga shoqëria c i v i le ndaj p olitikave të qeverisë për ba shkëpunimin me Serbinë në përmjet “B allkanit të H apur”, apo siç është çështja e detit me Greqinë.

Binaj shkruan se nëse shoqëria nuk do të re a g ojë sot, nesër do të jetë turpi i pasardhësve tanë.
Sipas ak torit, politikanët po falin tokën tonë për dy pëllëmbë karrige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *