March 22, 2023


Ilir Meta zhv illoi këtë të mërkurë mbledhjen e parë të Komitetit O rganizativ të Partisë së L irisë, ku vendosi edhe piketat për punën në vazhdim të partisë.

Ai th eksoi se nga sot do të nisë puna në 3 drejtime kryesore, duke theksuar se e treta ka të bëjë p ikërisht me pë rgatitjet për qeverisjen e vendit. Kurse pikat e tjera janë r evolucioni an tikorrupsion dhe or ganizimi i partisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *