March 20, 2023


Këngëtari i njohur i muzikës popullore, Shkëlzen Jetishi, i njohur si Xeni, zb uloi se ka anu luar të gjitha ak tivitetet muzikor për këtë vit dhe do të p ushojë. Në një po stim në rrj etet sociale, ai shkroi se mori vendimin pas një nd ërhyrje k irurgjikale dhe ko nsultimit me mj ekun.

Shkëlzen Jetishi u shpreh se pë rgjatë kësaj periudhe që do shkëputet nga muzika do i pë rkushtohet familjarëve e të af ërmeve të tij, të cilëve u ka mu nguar për shumë vite. Duke uruar që ngjitet sërish në sk e në, ai fa lënderoi fansat për pë rkrahjen e tyre në kohë dh imbje e g ëzimi. “Të dashur miq, da shamirë dhe adhurues të këngës sime.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *