March 24, 2023


Për arsye endë të p anjohura mësohet se shqiptari pasi hu mbi kontrollin e makinës ka t entuar të fr e no jë për më shumë se 50 metra, duke pë rfunduar në dalje të rrugës ku është pë rplasur me një pemë, ra portojnë mediet italiane.

37-vjeçari, i cili ndodhej vetëm në makinë, për t’i shp ëtuar p ërplasjes f atale është he dh u r nga makina në ec je, por kjo re zultoi fatale për të. Am bulanca dhe policia shkuan menjëherë në ve ndngjarje por fa tkeqësisht kanë mundur vetëm të ko nstatojnë vdekjen e tij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *