March 26, 2023


Oleksiy Goncharenko, deputet ukrainas dhe anëtar i de legacionit të Ukrainës në Asamblenë Pa rlamentare të Këshillit të Europës ka re a guar pas te nsioneve në veri të Kosovës.
Goncharenko ka shkruar se Ukraina duhet t’i mbr ojë kosovarët “nëse Serbia e p ushton Kosovën”.

“Nëse Serbia p ushton Kosovën, ne duhet të mbr ojmë kosovarët. Ukraina është ga ti të v eprojë me trupat tona në te r r en. Serbia po përpiqet të nisë një lu ftë agr esive. Pikërisht sipas metodës së Putinit. Siç thashë, Serbia është kali i Trojës i Putinit në Europë. Lu fta kudo në botë është e tm errshme”, ka shkruar Goncharenko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *