March 24, 2023


Shoqata Ko mbëtare e Transportit Qytetas pa ralajmëron p ezullimin e dhënies së ab onesë për muajin gu sht në ra st se Bashkia e Tiranës apo qe veria nuk do t’i nd ihmojë me një paketë so ciale për ko mpesimin nga rritja e çmimeve të ka rburanteve.

Sh oqata, pas një mbledhje me dr ejtuesit e linjave urbane në kryeqytet, kërkon nd ërhyrjen e in stancave shtetërore për mi ratimin e ve ndimit su bvensionues për v ijueshmërinë e paketës an tikrizë ose në pa mu ndësi të sa jë rritjen e çmimit biletës të b iletës. Të pr ekura nga kr i za pr e j kohësh, shoqata ka pr otestuar për nd i hmë nga in stitucionet sht etërore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *