March 24, 2023


Ish-kryeministri Sali Berisha thotë se gjatë kësaj kohe i kanë ardhur 15 of erta që emri i tij të h iqet nga De partamenti Amerikan i Shtetit si person i shp a ll ur ”n on-gr a ta”. Po ashtu Berisha thotë se linja e tij është tr ansparenca, ndaj ka nisur edhe pr ocesin gj yqësor në Paris.

I kam vënë vetes qëllim të bëj gjithçka për tr ansparencën e këtij vendimi. Pa re zultate nuk kam qenë. Rreth 40 shkrime të cilat janë që të gjitha në këtë linjë, se është vendim politik. Asnjë shkrim nuk është i lo b u ar”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *