March 20, 2023


Kështu, një grup i punonjësve të Ko misariatit të Po licisë Rrugore Tiranë janë or ganizuar me in iciativën e tyre, dhe kanë shkuar gja të mesditës së sotme, në Sp italin e Tr a u mës, Tiranë, për të dhu ru a r gj a k.

In iciativa s ensibilizuese e punonjësve të K omisariatit të Po licisë Rrugore sy non të p ërcjellë mesazhin se mb ërritja i sigurt në de stinacion duhet të jetë pr ioriteti i çdo udh ëtimi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *