June 9, 2023


Ma rtesa e lidhur me dashuri za konisht është ajo që pritet të jetë më j etëgjatë. Dy persona jo gjithmonë lidhin j etët për shkak të ndje njave, por edhe për in teresa të tjera si p ërfitimet ek onomike apo fshehja e pr irjeve se.k.s.uale.

Zgjidhja e një martesë është pjesa më e dh imbshme pasi ata që vu ajnë më shumë janë fëmijët.Á R asti i një shqiptareje 27-vjeçare i mbërritur në i nbox-in e JO Q.al hyn tek të p azakontit.

E reja thotë që është ma rtuar me një shtetas arab prej një viti dhe nga kjo martesë ka l indur një vajzë. Ájo shton se e ka parë më sytë e saj ba shkëshortin duke kr yer marrë d hënie se k suale me një tjetër pe rson dhe ka v ërtetuar se është g ay.Vajza kërkon ndi hmën e f ansave në dy aspekte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *