March 24, 2023


Shitësi i tha “Nëse i do për fëmijë, mos merr!” Fermerët pranojnë..
Duhet të kemi shumë k ujdes nga ushqimet që zgj edhim, sidomos nëse flitet për perimet apo frutat! Disa video të fshehta të re alizuara nga “Fi ks Fa re” zb ulojnë bisedat me fermerët, të cilët pranojnë ha pur se domatet, kastravecët apo shalqinjtë janë të rritur me ho rmone dhe janë aq të rr ezikshme, sa ata vetë nuk i ko nsumojnë.

Në një vëzhgim në Lushnje, Fier, Kuçovë dhe Berat, nga ku fu rnizohemi me fruta-perime, ga zetarët e “F iksit” zb uluan se domateve dhe ka stravecëve iu inj ektoheshin ho rmone për t’i nxj e rrë sa më parë në treg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *