March 24, 2023


Franko dhe Marjana, p ërkatësisht 78 dhe 58 vjeë janë pr indër të Endersonit 4-vjecar. Nëna e tij dëgjoi në moshën 54 vjeçare për herë të parë të rr ahurat e ze mrës së një bebi br enda saj. Endri është fr y t jo vetëm I një h istorie da sh u r ie të p azakontë, por edhe një sht atzënie kr ejtësisht n atyral, jo fo rt të z akontë për moshën e p rindërve.

“Mos p afsha femër pa u bërë nënë se është gjëja me e shtr e nj të. Kam bërë mure, shtëpi, s’ka vl e rë asgjë. Para Endrit asgjë në botë s’ka vl e rë.”, shprehet Marjana. Shumë kush nëpër rrugë I ng a të rr o n për gj yshërit e Endersonit, pasi nuk është fo rt e za ko n të të bëhen pr indër në moshën e tyre. Por mr ekullite ndodhin…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *