March 23, 2023


Ilir Meta është shfaqur i shq etësuar dhe i ka bërë th irrje Qe verisë Rama që të ulë çmimet dhe të rritë rrogat e p ensionet, duke harruar që jemi në ek onomi tregu dhe çmimet nuk i vendos shteti.

“Ulni çmimiet! Rritni rrogat dhe pe nsionet, mb ëhtesni fi nanciarisht çdo qytetar. Rritja ma rramendëse e çmimeve po th e ll on s eriozisht v arfërinë, çdo ditë ditë, duke kë rcënuar si kurrë më parë bu xhetet fa miljare. 935,821 qytetarë je tojnë sot me më pak se 5.5 USD në ditë. Ne do të nd ëshkojmë ab uzuesit nëçdo ni vel dhe paratë e vj e dh u ra do t’ia kth ejmë Shqiptarëve”, shkruan Meta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *