June 4, 2023


Greqia njofton urgje e nt te gjithe, Ka nevoje per puntore dhe jane 50 mije vende te lira pune. Mund të duket p aradoksale por është e vërtetë, grekët re fuzojnë të punojnë në se ktorin e ho telerisë dhe shë rbimit. Në Greqi ka 50 mijë vende të lira pune.

Të cilat vazhdojnë të mb eten b o sh, p avarësisht kërkesës së madhe në treg, sipas ek ze ku t i v të hotelerisë në Greqi, Andreas nëpërmjet një p ostimi Andreas shkruan se pa varësisht rro ga ve të la rta që of ro h en, grekët r efuzojnë të punojnë në këto se ktoreE si rrjedhojë 50 mijë vende pune vazhdojnë të mb e t en b o sh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *