March 23, 2023


Zylfi dhe Aishe Haklaj.në emër të familjes Haklaj i janë pë rgjigjur me e-m ail disa pyetjeve të To p Cha nn el në l idhje me d eklaratat më të fundit të Sali Berishës për ro lin e Haklajve në vr,as jen e Azem Hajdarit.

Për herë të parë pas gati 20 v itesh Sali Berisha në një in tervistë televizive përmend familjen Haklaj. Sipas jush përse tani kjo pë rmendje dhe një lum me ak u uz a duke e quajtur Fatmirin dhe ata që vr,anë Azem Hajdarin ishin një b andë t err,oriste.?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *