March 24, 2023


K ërkohet punëtor me rro gë 1400 euro në muaj, por nuk gj endet asnjë që të je të i ga tshëm që të punojë natën.
Hi storia vjen nga Reschigliano di Campodarsego, pr ovincë e Padova në Itali, ku një fu rrë buke, kërkon punonjës për pë rgatijen e bukës.

Pr ej kohësh në xh a m q ëndron va r u r ta be la “Kë rkohet punëtor”, por të zotët e dyqanit Stefano Brigato dhe Guglielmo Peruzzo, nuk kanë arritur që ta gje jnë ende.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *