March 27, 2023


Ndryshe nga shumë plazhe, këtë vit në Borsh çmimet nuk kanë ndr yshuar. Shezlongu kushton 5 mijë lekë, aq sa ka qene edhe vitet e tjera, çmim që nuk gjendet askund tjetër në jug të vendit. Në gjithë vijën br egdetare çmimet e sh ezlongeve arrijnë shifra nga 20€ për sh ezlonget e thjeshtë deri në 200€ për ato pr i va te.

Sipas vëzhgimit të bërë nga A B C, jo vetëm sh ezlonget nuk kanë ndryshuar ko ston, pasi edhe çmimet e njësive ak omoduese apo dhe re storanteve janë të pa nd yshuara. Për të gjitha ar syet e m ësipërme shumë pushues, vendas dhe të huaj kanë zgj e dh ur të p ushojnë në Borsh, duke sjellë edhe rritjen e turistëve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *