March 22, 2023


Vladimir Putin dhe miqtë e tij po bëjnë pë rgatitje për të i k ur nga Rusia nëse ushtria e tij mp oshtet në Ukrainë. Sipas një kanali në Telegram, ky zb ulim bo mbastik vjen nga brenda Kremlinit, nga një bu rim, i cili gjithashtu pretendon se Pr esidenti rus po vuan nga pr obleme të shumta shë ndetësore. Me ng ecjen e of ensivës së Moskës në Donbas, Ukrainën që po përgatitet të r imarrë Khersonin e p ushtuar dhe duke parë ekonominë e tij që po shk atërrohet, di ktatori rus është “i vetëdijshëm për m undësinë e një ndr yshimi të mpr e htë të hu morit në vend, në ra st dë shtimi total.

Javën e kaluar, kanali “Ge neral S V R” ra portoi se 69-vjeçari kishte vu a j tur nga ‘të pë rziera të rë nda’ gjatë natës, me mj ekët që pr etendohet se kanë që ndruar pranë shtratit të tij për rreth tre orë. Në vijim të atij raporti, ata pr etendojnë se ‘vetë Putini dhe sho qëruesit e tij po pë rgatisin plane për ev akuim nga Rusia’.

Mendohet se çdo avion që do të tr ansportonte Putinin dhe familjen e tij jashtë Rusisë do të shkonte në Siri, shteti më i afërt miqësor dhe li derin e të cilës, Basharal-Assad, Putin e shpëtoi duke nd ërhyrë në lu ftën ci v i le në 2015. Sidoqoftë, çdo fluturim nga Rusia në Siri do të duhej të ka lonte përmes hapësirës ajrore të Turqisë, një shtet an ëtar i NA TO-s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *