March 24, 2023


K omisioni Europian njofton se është gjithçka gati për nisjen e ne gociatave të an ëtarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Ve ri u t. Pr esidentja e in stitucionit të rë ndësishëm të B E, Ursula von der Leyen, njoftoi se pati një bisedë telefonike të mirë me kr yeministrin, Dimitar Kovaçevski, me të cilin di skutoi për pr opozimin francez për zgj i dh j en e mo smarrëveshjeve me Sofjen.

“Përshëndet lajmet se Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria, me mbështetjen e Francës, janë afër një ma rrëveshje që adr e s on shqetësimet dhe in teresat e pa lë v e.

Komisioni Europian është gati të nisë pr ocesin e shq yrtimit për Maqedoninë e V eriut dhe Shqipërinë për hapin e radhës në rr ugëtimin e tyre europian”, shkruan Von der Leyen në një njoftim në t witter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *