March 23, 2023


Instituti GÁP ka publikuar raportin mbi pensionimin e parakohshëm të shërbyesve civilë. Raporti shpjegon rregullat dhe procedurat për pensionim të parakohshëm, si dhe për herë të parë paraqet të dhëna të detajuara për moshën e shërbyesve civilë në të gjitha organizatat buxhetore.

Sipas këtij raporti, i cili bazohet në të dhënat e siguruara nga Thesari i Shtetit, del se shërbyesit civilë përbëjnë 26.7% të të gjithë të punësuarve në sektorin publik.

Mosha mesatare e shërbyesve civilë në Kosovë është 47.5 vjeç. Per te aplikuar shtypni tek hapsira re kalmeuese qe gjendet poshte ketij teksti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *