March 24, 2023


Af ërsisht tre tonë e gjysmë speca të kuq nga Shqipëria do të gr oposen në Serbi.
Në datën 17 ja nar para se ek sportuesi Rrapi Hazizi të niste kamionin me 10 perime të ndryshme për në Serbi, ai i an alizoi ato në një la borator të akr edituar. Sipas kësaj fl etanalize speci i kuq është ci lësor.

Në datën 19 ja nar ins titucioni serb që kontrollon ushqimin, vendos të ri an a zo jë kamionin që ishte i ng arkuar me perime, nga an alizat doli që speci i kuq kishte nga rkesë të la rtë p esticidesh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *