March 24, 2023


Q everia ruse ka miratuar një listë të vendeve dhe te rritoreve të huaja që kryejnë veprime jo m iqësore k undër shtetit, kompanive dhe qytetarëve rusë. Në të bën pjesë dhe Shqipëria, Maqedonia e Ve riut dhe Mali i Zi, nga ra joni i Ba llkanit Pe rëndimor.

Pjesë e li stës janë të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Europian, Britania e Madhe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Tajvani, Ukraina, Zvicra dhe të gjitha vendet e botës që vendosën s anksione ek onomike dhe masa të tjera ndëshkuese për të dë nuar te ntativën për pu shtim të ushtrisë së Moskës në Ukrainë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *