March 19, 2023


Kur nis dhe nd ërton diçka, aq më tepër ne afërsi me obj e kte të tjera ajo që duhet të me ndosh në fillim është që të mos dë mtosh askend tjetër. Bëhet fjalë për ko mshinjtë ose dyqane që mund të jenë af ër vendit ku mendon të nd ërtosh. Jo çdo herë ndodh kështu.

Një 63-vjeçar në qytetin e Pukës nuk ka m enduar fare dhe ka nisur që të nd ërtojë, por nuk i ka shkuar si duhet sepse ka d ëmtuar shtëpinë e komshiut duke nd ërtuar të veten. Në këtë m ënyrë pasi komshiu, shtetasi S.H 45 vjeç ka parë se nd ërtesa e tij po dëmtohet atëherë ka bërë një pa di në p olicinë e Pukës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *