June 7, 2023


F ellini Shqiptar, r egjisori i shq u ar Dhimitër Anagnosti dhe zonja e tij, ar tistja e njohur Roza Anagnosti, j etojnë em ocionet pa fun d që u ka falur sp ektatori shqiptar, me kr yeveprat dhe kë naqësinë shpirtrore që u kanë dhu r u ar në vite ky ç i ft fi snik, vl e rë in telektuale e ko mbit tonë!

Çifti Anagnosti bëhet si m b o l i su ksesit në art. Disa nga filmat më të su ksesshëm janë tek “Pla gë të vjetra” (Dh. Anagnosti, 1969), ”Fije që priten” (M. Fejzo, 1976) me të cilin fitoi Medalionin e Fe stivalit të vitit 1977.
M esonjëtorja” (M. Fejzo, 1979) me të cilin u shp a ll ak torja më e mirë dhe fitoi Ku pën e Fe stivalit më 1981, e shume te tjere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *