March 22, 2023


Një r aketë kineze, Lo ng M arch 5B e dalë jashtë kontrollit pritet të bjerë në Tokë gja të fundjavës. Edhe pse rr eziku është i vogël, askush nuk e pë rjashton që pjesë të ra ketës mund të bien në një zo në b animi.

R aketa 30 metra e gjatë peshon 22 tonë dhe be sohet se është mj aft e v ështirë për t’u c opëtuar në co pa shumë të vogla për sa kohë që rr otullohet rreth Tokës. Ra keta nuk ka sistemin e ve ndosur të kontrollit, i cili i mu ndëson d ikujt të japë një rrugë të p aracaktuar të g oditjes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *