March 27, 2023


A ktori i h umorit është ak tualisht pjesë e Këshillit K ombëtar të Partisë Demokratike dhe pr ej kohësh është an ga zhu a r në këtë parti.

“Kryeministër jo, por kryetar bashkie i Tiranës, po më ka shkuar mendja!”, tha ak tori në em isionin “Të Pa ek spozuarit”, pasi u pyet nëse i ka va jtur mendja të ketë po ste të larta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *