March 19, 2023


Monika Kryemadhi p ërgënjeshtroi g azetën më të madhe austriake, sipas së cilës, ajo ka ha rxhuar mijëra euro për op eracione pl astike. Kryemadhi tha se ajo është e bukur siç e ka bërë mamaja. Pas de klaratës së saj, në rrj e t ka shp ërthyer hu mo ri.

Monika Kryemadhi p ërgënjeshtroi g azetën më të madhe austriake, sipas së cilës, ajo ka ha rxhuar mijëra euro për op eracione pl astike. Kryemadhi tha se ajo është e bukur siç e ka bërë mamaja. Pas de klaratës së saj, në rrj e t ka shp ërthyer hu mo ri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *