June 7, 2023


Gjithçka është regjistruar nga kamerat e s igurisë, ku shihet momenti kur vajza 21-vjeçare po ngr inte pesha në një stol, kur pa asnjë ar sye u rrah nga shqiptari me të cilin po fl iste.
Kur nisi ta su lmonte, vajza tentoi të arr atisej, por ai e ndaloi dhe e go diti me gr u sht në fytyrë. Pasi e rr ëzon në tokë, e dhunon sërish.

Në atë moment nd ërhyri një in struktor, por sulmuesi nuk u nd al: hodhi një peshë ndaj vajzës, por fa tmirësisht nuk e pr e ku, pasi e reja po la rgohej me vrap në një nga dh omat e nd ërrimit

Emigranti ka kapur një sh ufër he kuri, duke kë rcënuar klientët e tjerë dhe ka arr itur tek vajza në dhomë duke e bll okuar brenda. Vetëm ndë rhyrja e ka rabinierëve nd aloi su lmin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *