March 19, 2023


Ema Qazimi është këngëtare shqiptare nga Shqipëria. Është e bija e Pirros dhe Refijes, e l indur në Tiranë . E ma rtuar me Prof.dr. Ramazan H. Bogdani, ka një vajzë, Ershela Bogdani.

Si një pe rsonalitet i p adiskutueshëm i ar tit sk enik në fushën e in terpretimit të kë ngës shqiptare, për afro katër de ka d a ajo ka qënë njëra prej am basadoreve më të shk ëlqyera të vl erave dhe tr aditave më të mira të Artit dhe Ku lturës tone ko mbëtare, brenda dhe jashtë vendit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *