June 7, 2023


I nx ehti afrikan që prej disa ditësh ka p ërfshirë vendin, duket se të enjten do të bjerë, pasi meteorologët parashikojnë edhe r eshje shiu.

Por va la e te nxehtit do të vijojë, ndonëse jo me te mperatura ek streme. I nxehti afrikan që ka pë rfshirë prej disa ditësh vendin tonë, është bërë i pa pë rballueshëm nga qytetarët. Për t’u fr eskuar sado pak, disa kanë zgj e dh ur që të shkojnë në plazh, e të tjerë duke shmangur lë vizjet e duke qëndruar në shtëpi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *