March 23, 2023


Vala e nx ehtësisë pë rfundon kur te mperatura ma ksimale ulen nën 30 gradë Ce lsius, ndërsa deri të dielën temperatura ma ksimale pr i tet të arrijë çdo ditë deri në 30 gradë C elsius e më shumë. Pra, kemi të bejmë me do bësim të va lës së nx ehtësisë e jo me pë rfundim të saj.

Kjo valë nx ehtësie pritet të pë rfundojë të dielën kur te mperatura ma ksimale pritet të ulet nën 30 gr a dë Ce lsius, me gjithatë nga mesi i ja ves së re te mperatura pë rsëri do të ngriten mbi 30 gr a dë Ce lsius dhe kjo do të shënojë fillimin e një vale të re të nxe htësisë verore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *