March 24, 2023


Nëse keni sy të sk uqur, me sekrecione, që l otojnë shumë e dh embin mund të jeni pr ekur nga gripi i syve. Sezoni i verës po i pë rball mj ekët me ra ste të shtuara të ko njuktivitit.

Shefja e Qe ndrës së Ok ulistikës në Sp italin Amerikan 1 në Tiranë, Teuta Haveri tregon se gr ipi i syve është një së mundje shumë ngj itëse dhe apelon për k ujdes të shtuar me h igjienën p ersonale.

“Një person që paraqitet me sy të skuqur dhe me shumë se krecione dhe sklepa në sy është në fa zën ak u te të s ëmundjes e cila zakonisht zgjat 3ose 5 ditë dhe në momentin që ai prek syrin dhe pastaj me dorë prek një objekt tjetër në çast ai bëhet objekt k ontaminimi. Është një s ëmundje shumë ngjitëse e cila kërkon një h igjenë shumë të mirë, pa cienti që vuan nga këto si mptoma duhet të bëjë shp ëlarje të rregullt të se krecioneve me ujë të ngr ohtë dhe ga rza të pa stra dhe pastaj të lajë duart shpesh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *