March 19, 2023


Ministrja e Ja shtme e Belgjikës, Sophie Wilmès, ka nj oftuar se do të la rgohet përkohësisht për t’u kujdesur për bashkëshortin e saj, i cili është di agnostikuar me k a n c e r në tru.

Wilmès, e cila shë rben edhe si zë vendëskryeministre, do të ma rrë le je deri në “fu ndin e v e r ë s”, kur familja e saj do të ri vl e rë so jë si tuatën shë ndetësore të tij. Ajo thotë se e bëri këtë ve pr i m “në ko nsultim të p ërsosur me kr yeministrin”.

Në një de klaratë për shtyp, kryeministri Alexander De Croo tha se zgj e dh j a e saj “me riton re spektin më të madh”. De Croo shtoi se ministrja nuk do të jepte do rëheqjen zy rtarisht nga qe veria dhe se ko mpetencat e saj, do t’u tr ansferoheshin pë rkohësisht mi nistrave të tjerë me një de k r et mbr e të r or.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *