June 7, 2023


Çdo mëngjes ajo p ozicionohet në cepin buzë rrugës kryesore për të qenë e dukshme për pushuesit që me mjetet e tyre mësyjnë br egdetin e Sarandës për pushime.

Është 53-vjeçe dhe jeta e ka sfi duar me fa tk eqësi. Fillimisht me dia gnostikimin me ka n cerin e gjirit dhe fill më pas me hu mbjen e b ashkëshortit në moshë shumë të re, duke i lënë mbi shp a tu lla dhe kujdesin për dy fëmijët.

“Jam pak e lodhur, pak e str esuar por shumë e kënaqur që dal dhe punoj që të je toj, të s iguroj të ar dhura për familjen” thotë ajo për ga zetarin e Ora Verore Ronaldo Sharka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *