June 7, 2023


Ak tori i njohur Florian Binaj ka kërkuar sot re a g im të të gjithë shoqërisë ndaj po litikave të qe verisë për çështje si ba shkëpunimi me Serbinë në kuadër të “Ba llkanit të ha pur”, apo to lerimi i Greqisë me ku fijtë de tarë në j ug.

Në një st atus në faqen e tij në in stagram, Binaj shkruan se nëse shoqëria nuk do të re a go jë sot, nesër do të jetë tu rpi i p asardhësve tanë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *