June 9, 2023


Pr esidenti amerikan Joe Biden ka ur uar Shqipërinë për 100 vjetorin e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe hapjen e Ne gociatave me B E-në.

Përmes një videoje nga Sheshi Skënderbej, ku shfaqet vetë Joe Biden, d ëgjohet ur imi i tij dr ejtuar shqiptarëve, lidhur me këtë pë rvjetor të rë ndësishëm mes dy vendeve.

Biden nd ër të tjera fa lenderoi Shqipërinë për nd ihmën ndaj ko munitetit Pe rëndimor dhe shtoi se dë shiron që këto ma rrëdhënie të fo rcohen edhe më t ej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *