March 23, 2023


Sh efja e di plomacisë britanike, Liz Truss, e cila është f avoritja për të pa suar Boris Johnson, tha sot se pr esidenti rus Vladimir Putin po pë rdor ga z in rus për të mb ajtur pe ng të gjithë botën.

E pyetur nga një ga zetar nëse ajo b esonte se “Vladimir Putin pr aktikisht po mban peng pjesën tjetër të botës duke shkurtuar në më nyrë dr astike fu rnizimet me g az në Gjermani,” Tr u ss u p ërgjigj: “Kjo është p ikërisht ajo që ai po bën. Është ja shtëzakonisht e rë ndësishme që ne të mb e te mi të fo rtë në lu ftën ku ndër ag resionit të tij të tm errshëm”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *