March 24, 2023


Blogerja Armina Mevlani është ankuar për ek speriencën në pl azhet e Jugut. Ajo tha se çmimet janë të la rta njësoj si në Mikonos ndërkohë që ka parë të derdhen uj ërat e ze za.

Ajo foli për di sbalancën shoqëror mes klasave duke bërë që një kategori pe rsonash që kthehen në shq etësim për pu shuesit. Për mo deratoren, janë shq etësim grupet e djemve me va rëse floriri në qa fe që i shtr i z en ngj i t ur në she zlonge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *